Όροι χρήσης

Όροι Χρήσης του “Τα Πιο Ωραία Έπιπλα”

1. Όλο το περιεχόμενο του site καθώς αποτελεί ιδιοκτησία του “Τα Πιο Ωραία Έπιπλα” και προστατεύονται από τις διατάξεις του ελληνικού, Κοινοτικού και διεθνούς δικαίου περί προστασίας της Διανοητικής Ιδιοκτησίας, και παρέχονται στο Χρήστη αποκλειστικά και μόνο για χρήση για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Ρητά απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αντιγραφή, τροποποίηση, δημοσίευση, εκμετάλλευση, και εν γένει χρήση του site και του περιεχομένου του, εκτός από αυτή που περιγράφεται στην παρούσα συμφωνία. Απαγορεύεται εξίσου η επέμβαση με οποιονδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο του site από τον χρήστη και η με οποιονδήποτε τρόπο διαφορετική χρήση τους από εκείνη σύμφωνα με τον προορισμό τους και αυτή την  σύμβαση.

2. Ο Χρήστης αναλαμβάνει  να μην χρησιμοποιεί το site για παράνομους ή ανήθικους σκοπούς.

3. To site παρέχεται «ως έχει» («as is») και η χρήση του από το Χρήστη γίνεται με αποκλειστικά δική του ευθύνη. To site δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την ορθότητα, εγκυρότητα, πληρότητα, ακρίβεια, τεχνική επάρκεια ή χρησιμότητα του site την καταλληλότητα (τεχνική ή άλλη) αυτού για οποιονδήποτε σκοπό. To site καμία ευθύνη δεν αναλαμβάνει για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία τυχόν υποστεί ο Χρήστης ή τρίτοι, άμεσα ή έμμεσα, από τη χρήση του site, ιδίως όσον αφορά σε βλάβες υπολογιστικών ή άλλων συστημάτων, απώλεια δεδομένων, δυσλειτουργίες με τυχόν ήδη εγκατεστημένο sofware ή hardware .

4. To “Τα Πιο Ωραία Έπιπλα” δικαιούται οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση να τροποποιεί ή και να διακόπτει προσωρινά τη λειτουργία του συνόλου ή μέρους του site, χωρίς οποιαδήποτε υποχρέωση απέναντι στους Χρήστες. Ως εκ τούτου το “Τα Πιο Ωραία Έπιπλα” δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ή άλλη), προερχομένη από τη χρήση του site ή/και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού ή την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σε αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου του, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών.

5. Το “Τα Πιο Ωραία Έπιπλα” δικαιούται οποτεδήποτε να τροποποιεί τους παρόντες όρους.

6. Η παρούσα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια για κάθε διαφορά, που τυχόν προκύψει, ορίζονται τα Δικαστήρια της Λάρισας.